GinkgoG

at 1998 × 1400 in Việt Nam chào buổi sáng!