CityHallG

at 1403 × 2011 in Việt Nam chào buổi sáng!